Truy cập nội dung luôn

Kêt quả tiếp nhận và giải quyết TTHC về lĩnh vực đơn thư, phản ánh kiến nghị, tranh chấp đất đai quý III năm 2022

16/09/2022 13:51    59

KÊT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TTHC VỀ LĨNH VỰC ĐƠN THƯ, PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI QUÝ III/2022