Truy cập nội dung luôn

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC BÌNH XÉT GIA ĐÌNH VĂN HÓA, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA NĂM 2023

03/01/2024 16:08    8

Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" phường Chánh Lộ thực hiện tốt việc bình xét GĐVH, tổ dân phố văn hóa năm 2023.

Vừa qua, UBND phường Chánh Lộ đã tiến hành họp Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" phường để bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa phường năm 2023. Dựa vào nội dung bảng chấm điểm theo hướng dẫn số 65 của Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thành phố Quảng Ngãi nên nhìn chung công tác chấm điểm và bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa trong toàn phường được thuận lợi và hoàn thành kế hoạch đề ra. Toàn phường có 08 tổ dân phố. Trong đợt bình xét gia đình văn hóa năm 2023 có 3.898 hộ đạt hộ gia đình văn hóa năm 2023 chiếm tỷ lệ 97,5% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có 1.671 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 03 năm liên tục (2021 - 2023) chiếm tỷ lệ 40,1%. Đối với việc bình xét tổ dân phố văn hóa năm 2023, năm nay ngoài việc bình xét theo các tiêu chí trong bảng chấm điểm dựa vào trên hướng dẫn số 65 thì BCĐ bình xét gia đình văn hóa phường còn đánh giá tổ dân phố qua các tiêu chí đăng ký thi đua trong năm để có đánh giá khách quan và bình xét đạt chất lượng, do vậy qua đợt bình xét đã có 08/08 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa năm 2023 đạt tỷ lệ trên 100%. Trong đó, có tổ dân phố 07 được Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" phường bầu chọn và đề xuất lên UBND thành phố khen thưởng tổ dân phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liên tục.

Các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu đã được Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường và UBND phường tổ chức trao giấy chứng nhận trực tiếp cho từng hộ gia đình trong ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại các tổ dân phố. Có thể nói rằng, năm 2023 việc bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa đã xác thực với các tiêu chí nên chất lượng bình xét đạt kết quả cao./.

NVN, MD