Truy cập nội dung luôn

Kết quả hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC tháng 8 năm 2022

31/08/2022 10:53    67

Kết quả hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC tháng 8 năm 2022

      UBND PHƯỜNG CHÁNH LỘ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

              --------------------------

Kết quả hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC tháng 8 năm 2022

Thống kê chi tiết hồ sơ TTHC