Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 758/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi 21-06-2024
2 747/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất và Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-06-2024
3 746/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Lao đọng - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi 20-06-2024
4 732/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện 19-06-2024
5 722/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2024
6 721/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2024
7 711/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi 14-06-2024
8 281/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-03-2024
9 103/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19-01-2024
10 24/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-01-2024
11 1617/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-10-2023
12 1216/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Quảng Ngãi 15-08-2023
13 1109/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-07-2023
14 1086/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-07-2023
15 1018/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-07-2023
16 993/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-06-2023
17 906/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và rút ngắn thời gian giải quyết đối với các Danh mục dịch vụ công trực tuyến, Danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-06-2023
18 22/2023/QĐ-UBND Ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-05-2023
19 702/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-05-2023
20 621/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2023
21 604/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, nổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-04-2023
22 440/QĐ-UBND Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-04-2023
23 421/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2023
24 787/QĐ-BVHTTDL Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31-03-2023
25 185/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 13-02-2023
26 1706/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thảm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-12-2022
27 1666/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-12-2022
28 1469/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 26-10-2022
29 1351/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 04-10-2022
30 1276/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2022