Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 16/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi năm 2023 30-12-2022
2 10/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 19-07-2022
3 06/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND phường Chánh Lộ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 06-01-2022