Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 29/KH-UBND Truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC 18-03-2024
2 17/KH-UBND Rà soát thủ tục hành chính năm 2024 17-03-2024
3 26/KH-UBND Đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ với nhân dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và với thanh niên về vai trò của thanh niên trong phát triển chuyển đổi số năm 2024 07-03-2024
4 27/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 06-03-2024
5 24/KH-UBND Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 06-03-2024
6 18/KH-UBND Hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024 01-03-2024
7 15/KH-UBND tự kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 28-02-2024
8 14/KH-UBND kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn phường Chánh Lộ. 27-02-2024
9 08/KH-UBND Chuyển đổi số năm 2024 01-02-2024
10 07/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 31-01-2024
11 17/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2023 28-01-2024
12 08/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HDND, UBND phường Chánh Lộ năm 2019-2023. 17-01-2024
13 82/KH-UBND Cải cách hành chính năm 2024 29-12-2023
14 199/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình kinh tế - xã hội và với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Chánh Lộ 26-10-2023
15 187/TB-UBND Về việc tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Chánh Lộ 18-10-2023
16 134/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ tại buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 31-07-2023
17 30/KH-UBND Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn phường Chánh Lộ 30-03-2023
18 31/KH-UBND Phát triển hạ tầng số phường Chánh Lộ đến năm 2025 và định hướng năm 2030 30-03-2023
19 29/KH-UBND Chuyển đổi số phường Chánh Lộ năm 2023 28-03-2023
20 28/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường Chánh Lộ 23-03-2023
21 28/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn 2030 23-03-2023
22 26/KH-UBND Về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ năm 2023 14-03-2023
23 23/KH-UBND Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Chánh Lộ 09-03-2023
24 21/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 07-03-2023
25 20/KH-UBND Kiểm tra nội bộ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 07-03-2023
26 19/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn phường 02-03-2023
27 18/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 02-03-2023
28 17/KH-UBND Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 01-03-2023
29 33/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Chánh Lộ 16-02-2023
30 14/KH-UBND Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường Chánh Lộ năm 2023 14-02-2023