Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 199/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình kinh tế - xã hội và với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Chánh Lộ 26-10-2023
2 187/TB-UBND Về việc tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Chánh Lộ 18-10-2023
3 134/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ tại buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 31-07-2023
4 30/KH-UBND Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn phường Chánh Lộ 30-03-2023
5 31/KH-UBND Phát triển hạ tầng số phường Chánh Lộ đến năm 2025 và định hướng năm 2030 30-03-2023
6 29/KH-UBND Chuyển đổi số phường Chánh Lộ năm 2023 28-03-2023
7 28/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường Chánh Lộ 23-03-2023
8 26/KH-UBND Về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ năm 2023 14-03-2023
9 23/KH-UBND Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Chánh Lộ 09-03-2023
10 21/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 07-03-2023
11 20/KH-UBND Kiểm tra nội bộ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 07-03-2023
12 19/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn phường 02-03-2023
13 18/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 02-03-2023
14 17/KH-UBND Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 01-03-2023
15 33/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Chánh Lộ 16-02-2023
16 14/KH-UBND Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường Chánh Lộ năm 2023 14-02-2023
17 13/KH-UBND Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 13-02-2023
18 12/KH-UBND Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn phường Chánh Lộ 13-02-2023
19 10/KH-UBND Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Chánh Lộ 06-02-2023
20 08/KH-UBND Kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn phường Chánh Lộ 02-02-2023
21 06/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2023 16-01-2023
22 95/KH-UBND Phát triển chính quyền diện tử hướng tới chính quyền số và kinh tế số, xã hội số năm 2023 31-12-2022
23 93/KH-UBND Kế hoạch cải cách hánh chính năm 2023 31-12-2022
24 95/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình kinh tế - xã hội và với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Chánh Lộ 24-10-2022
25 2079/QĐ-UBND Về việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng phường Chánh Lộ 29-09-2022
26 2063/QĐ-UBND Kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính phường Chánh Lộ 13-09-2022
27 143/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 07-09-2022
28 2054/QĐ-UBND Quy chế thi đua - khen thưởng 31-08-2022
29 2053/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử 31-08-2022
30 69/TB-UBND Phân công cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả về thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" UBND phường Chánh Lộ 31-08-2022