Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 103/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19-01-2024
2 24/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-01-2024
3 1617/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-10-2023
4 199/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình kinh tế - xã hội và với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Chánh Lộ 26-10-2023
5 187/TB-UBND Về việc tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Chánh Lộ 18-10-2023
6 1216/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Quảng Ngãi 15-08-2023
7 134/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ tại buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 31-07-2023
8 1109/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-07-2023
9 1086/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-07-2023
10 1018/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-07-2023
11 993/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-06-2023
12 906/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và rút ngắn thời gian giải quyết đối với các Danh mục dịch vụ công trực tuyến, Danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-06-2023
13 22/2023/QĐ-UBND Ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-05-2023
14 702/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-05-2023
15 621/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2023
16 604/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, nổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-04-2023
17 440/QĐ-UBND Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-04-2023
18 421/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2023
19 787/QĐ-BVHTTDL Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31-03-2023
20 30/KH-UBND Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn phường Chánh Lộ 30-03-2023
21 31/KH-UBND Phát triển hạ tầng số phường Chánh Lộ đến năm 2025 và định hướng năm 2030 30-03-2023
22 29/KH-UBND Chuyển đổi số phường Chánh Lộ năm 2023 28-03-2023
23 28/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường Chánh Lộ 23-03-2023
24 26/KH-UBND Về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ năm 2023 14-03-2023
25 23/KH-UBND Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Chánh Lộ 09-03-2023
26 21/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 07-03-2023
27 20/KH-UBND Kiểm tra nội bộ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 07-03-2023
28 19/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn phường 02-03-2023
29 18/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 02-03-2023
30 17/KH-UBND Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 01-03-2023