Truy cập nội dung luôn

    LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG CHÁNH LỘ

CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lê Việt Dũng

Sinh ngày: 11/10/1973

Quê quán: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Thường trú: phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0985389477

Email: lvdung-thanhpho@quangngai.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Đoàn Thị Hoa Kiều

Sinh ngày: 20/11/1980

Quê quán:  Phong Điền, TT Huế

Thường trú: phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:  0942087375

Email: dthkieu-thanhpho@quangngai.gov.vn

Họ và tên: Phạm Gia Long

Sinh ngày: 15/03/1986

Quê quán:  Quảng Trạch, Quảng Bình

Thường trú:   phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Lịch sử

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Số điện thoại:  0968325008

Email: pglong-thanhpho@quangngai.gov.vn

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

VĂN PHÒNG –THỐNG KÊ

Họ và tên: Võ Thị Thu Thảo

Sinh ngày: 20/11/1980

Chức danh: Công chức

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Số điện thoại:  0935505265

Email: vtthao-thanhpho@quangngai.gov.vn

     

TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Họ và tên: Dương Thị Như Uyên

Sinh ngày: 04/7/1967

Chức danh: Công chức

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Số điện thoại:  0986370288

Email: dtnuyen-thanhpho@quangngai.gov.vn

Họ và tên: Phạm Thị Hồng

Sinh ngày: 20/11/1980

Chức danh: Công chức

Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN

Số điện thoại:  0914907028

Email: pthong-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương

Sinh ngày: 13/10/1979

Chức danh: Công chức

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Số điện thoại:  0915575906

Email: ntphuong-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Hạ Thương

Sinh ngày: 07/6/1995

Chức danh: Công chức

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Số điện thoại:  0905842102

Email: nhthuong-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

VĂN HÓA – XÃ HỘI

Họ và tên: Đoàn Thị Phương Đài

Sinh ngày: 27/01/1982

Chức danh: Công chức

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Số điện thoại:  0935288375

Email: dtpdai-thanhpho@quangngai.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa

Sinh ngày: 14/8/1982

Chức danh: Công chức

Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

Số điện thoại:  

Email: nvnghia-thanhpho@quangngai.gov.vn

ĐỊA CHÍNH – XÂY DỰNG

Họ và tên: Nguyễn Tấn Thành

Sinh ngày: 10/5/1982

Chức danh: Công chức

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Số điện thoại:  0987876883

Email: ntthanh-thanhpho@quangngai.gov.vn

Họ và tên: Hà Văn Thơm

Sinh ngày: 9/02/1979

Chức danh: Công chức

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Số điện thoại:  

Email: nvthom-thanhpho@quangngai.gov.vn

QUÂN SỰ

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Sinh ngày: 20/4/1976

Chức danh: Chỉ huy trưởng QS phường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Số điện thoại:  

Email: ntdung-thanhpho@quangngai.gov.vn

CÔNG AN

Họ và tên: Bùi Hữu Tân

Sinh ngày: 20/01/1983

Chức vụ: Trưởng công an phường

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0948677679