Truy cập nội dung luôn

Nguyễn Văn Nghĩa - UBND Phường Chánh Lộ

Địa điểm trụ sở: 146 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3.835.289 - Fax: -

Email: phuongchanhlo.quangngai.gov.vn