Truy cập nội dung luôn

THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG CHÁNH LỘ

CHỦ TỊCH HĐND

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Họ và tên: Vương Quang Khánh

Sinh ngày: 25/10/1979

Quê quán: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Thường trú: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hóa

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0905528679

Họ và tên: Bùi Anh Tuấn

Sinh ngày: 20/02/1984

Quê quán: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Thường trú: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0914469869

CÁC BAN TRỰC THUỘC HĐND PHƯỜNG CHÁNH LỘ

BAN KINH TẾ

BAN PHÁP CHẾ

* TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Lê Xuân Trang

Sinh ngày: 15/2/1977

Quê quán: Đồng Nai

Thường trú: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Đại học QTKD

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0917402552

* PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Phạm Văn Ngọc

Sinh ngày: 19/5/1964

Quê quán: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Thường trú: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0914121693

* TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Bùi Lới

Sinh ngày: 20/5/1964

Quê quán: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Thường trú: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Đại học An Ninh

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0968291098

* PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Lê Thị Thanh Phương

Sinh ngày: 01/12/1984

Quê quán: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Thường trú: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0934917959